Breadcrumb

Office des Changes ⵙⵙⵏ ⴰⵜ ⴰⵖ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵀⴰⵍ

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵀⴰⵍ

ⵙⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰⴷ ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵀⵉⵢⵢⴰⵏ.
ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⴳⴰⵜⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴷⴷⵔⴼⵉ ⵜⵉⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵖⵉⵏ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵖⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ .

ⴳ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵎⴻⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ,ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷ ⴰⵙⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵚⴰⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵙⵉⴹⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵣⵓⵣⵣⵔⵜⵏⵜ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ  ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ  ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ,ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵙⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ, ⵜⴳ ⵉⵏⵉⴳⵉ  ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ. ⵜⵉⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ . 

ⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏⵏⵙ,ⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ  ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ,ⵉⴳⴰ ⵏⵏ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⵉⵙ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ  ⴳ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵍⵉⵢⵢⵏ  ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵉⵏⵙⵎⵓⵔⵏ .

ⵉⵖ ⴷ ⵏⴰⵏⵏⴰⵢ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ,ⵉⵏⵏⵓⵔⵣ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⴼ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ .

ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ,ⵜⴳⴰ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵣⴷⴷⵉⴳⵏⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⴰⴽ ⵜⴼⴽ ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⵏⴼⵜ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵍⴼⴰⵢⵜⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ 

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉ ⴳ ⵍⵡⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉ ⵖⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵓⵙⵙⵏ ⵉ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⴰⵏⵜ ⵏⵏⵖ , ⵉⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵙⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵉⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵏ  ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ,ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵏⵏⵖ .

ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ

ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵓⵍⵇⵏⴰⴷⵍ