Breadcrumb

Office des Changes ⵙⵙⵏ ⴰⵜ ⴰⵖ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵜ

ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵜ

ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵜ
ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵜ ⵏⵏⵖ 2017-2021 : ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ
ⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵏⴼⴰⵍⵏ ⴽⵓ ⵜⵉⵣⵉ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵜⵜⵏⴼⴰⵍⵏⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ. ⴰⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵉⵙⵙⴷⵖⵉ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵜ ⵏⵏⵙ. ⵏⵙⴷⵖⵉ ⴰⵓⵍⵍⵉ ⴼ ⵏⵜⵜⵎⵔⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵏⴳ. ⵉⵎⵔⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵜ ⵏⵏⵖ ⵏⵓⴳⵯⵎ ⵜⵏⵜ ⴷ ⵙⴳ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴳⵍⵉ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.
ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⵎⵉⵜⵉⵔⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵙ ⵉⵙⵎⵉⵜⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴷ ⵜⵉⵢⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵙⴳ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2012 ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2016, ⵢⵓⴼⴰ ⵏⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵡⵡⵓⵔ, ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵢⵓⵍⵙ ⵉ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴷⵖⵉ ⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⵜⵉⵡⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ.
« ⴰⵔⵏⵓ ⵉ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ  ⵏ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷⴰ ⴷⴰⵔ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ » ⵜⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 2017-2021.
ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ :
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵙⵍⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⴼⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵉⵙⵎⵉⵜⵉⵔⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⵕ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵏ ⴷⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ.
ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵡⴰⵥ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⴳⴰⵏ ⵜ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ, ⴷ ⵓⴹⴼⵕ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ, ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵙ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵏⵏⵙⵏ.
ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⴼⵔⵓ, ⵜⴰⵜⴳⴰⵔⵜ :
ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⴼⵔⵓ, ⵜⴰⵜⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ; ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵉⵜⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ.
ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵡⵣⵏⵉⵏ ⴼ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ  ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵓⵙⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⵎⵏⴷⴰ ⵏⵏⵙ.
ⵎⴽ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵡⵉⴷ ⵜⵜⴰⵡⵣⵏⵉⵏ ⴼ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵉ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ  ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ  ⴰⵙⵏⵓⴱⴱⵛ ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ  ⴷ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⴳⵓⵔⵜ.
ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ :
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ; ⴰⵣⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ  ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵉ ⵜⵣⴳⴰⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵉⵏⴰⵡⵡⵔⵏ, ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵜⵏ  ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴹⴼⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵉⵏ.
ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ  ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉ ⵜⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵏ
ⴰⵔ ⵜⵣⵣⵔⴰⵢ  ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ  ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉ ⵜⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵏ  ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵣⵔⴰⵢ ⵉ ⵢⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴷ.
ⵎⴽ ⴷⴰ ⵏⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵣⴷⵉⴳ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵉⵍⵉ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ, ⴷ ⵓⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵓⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴼ ⵎⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⴳⵔ ⵉⵔⵇⵇⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵡⵡⵓⵔⵏ.
ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜ
ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎⵜ ⵙ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⵡⵉⵍⴰⵏ, ⴰⴷⵔ ⵉ ⵖⵉⴷ.


ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ .ⴰⵔ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ . 

ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ 2017-2021 ⵜⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ; 

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ;

ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵉⴷⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ; 

ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⵓⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵉⵏ ; 

ⴰⵙⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍⴰⵏ ; 

ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏ . 

ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵣⵣⵉⴳⵣⵉⵍⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ  ⵉ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ  ⵜⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ : 

ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ; 

ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ; 

ⵜⴰⵙⵙⵉⴹⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ; 

ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ; 

ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ .