Breadcrumb

Office des Changes ⵙⵙⵏ ⴰⵜ ⴰⵖ ⴰⵜⵉⴳⵏ

ⴰⵜⵉⴳⵏ

ⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵏ 

ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ,ⴳⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵉⵜⵜⵡⵛⵔⴰⴽⵏⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ.ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⴼⵙⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵎⴰⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ . 
 

ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏⵏⵙ ,ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵖⵥⵉⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵖⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵜⵜⵓⵛⵔⴰⴽⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ  ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ..ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⴰⴷ  ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ  ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵏⵏⴰ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴳⵎⴰⵎⵜ .  
 
 
ⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ 

ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵜⵜⵓⵍⵜⵜⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵕ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ . 
 
 
ⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ 

ⵉⴳⴰ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ  ⴰⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ.ⴰⵔ ⵜⵜⵔⵓⵙⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴷ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ .  

ⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ 

ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵀⵉⵢⵢⴰⵏ. ⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⴼ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ , ⵜⵓⵊⵣⴰ,ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ . 
 

Documents

  • Charte des valeurs de l'Office des Changes.pdf (5.15 MB)