Breadcrumb

Office des Changes ⵙⵙⵏ ⴰⵜ ⴰⵖ ⴰⵙⵙⵏⴱⴹ

ⴰⵙⵙⵏⴱⴹ

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
ⴰⵙⵙⵏⴱⴹ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ : ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⵓ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵜ ⵏⵏⵖ
ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ  ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵙⵙⵏⴱⴹ ⴷ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵙⴰⵔⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ  ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴼⴰⴷ  ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ. ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵃⵢⵢⵍ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵎⵎⵏⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵓⵢⵉⵏ  ⴷ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴱⴹ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.
ⴷ ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴱⴹ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.
ⴰⴱⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵖ ⴼ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴱⴹ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⴰⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⵓⵔ ⴼ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴱⵔⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⴱⵔⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ .
ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵀⵍⴰⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ  ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵓⵙⵏⵏⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⵍⴰ ⵎⴰⵢⴰⴷ :
ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ
ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ
ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⵍⴰ
ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵥⵍⴰⵢⵉⵏ
ⴰⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ.  ⴳ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ; ⴰⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍ ⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⵜⵜⴳ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ  ⵏⴰⵃⵢⴰ.
ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵍ
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⴰⵖ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵉⵏ ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴼ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ. ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵓ , ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵔⵇⵇⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⴰⵍⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴽⵓ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴼⴰⴷ ⴹⴼⵕⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵉⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵛⴽⴰ ⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⵜⴰⵎⵏⵜ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏⴰⵃⵢⴰ.
ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ
ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴱⴹ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵙⴳ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⵔⴰⵢ, ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ. ⵜⴰⵎⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ : ⴰⵙⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ  ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ  ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ  ⴳ ⵉⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⴰⵢⴰ ⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ  ⴳ ⵜⴼⴰⴷⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.
ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ : ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵓⵎⴰⵎⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⴼ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ( ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ) ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵍⵜⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⴰⴼⵓ ⴷ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⴱⵔⵔⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ :
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵙⵍⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⴼⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵉⵙⵎⵉⵜⵉⵔⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⵕ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵏ ⴷⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ.


ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵡⴰⵥ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⴳⴰⵏ ⵜ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ, ⴷ ⵓⴹⴼⵕ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ, ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵙ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⴼⵔⵓ, ⵜⴰⵜⴳⴰⵔⵜ :

ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⴼⵔⵓ, ⵜⴰⵜⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ; ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵉⵜⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ.

ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⵜⴰⵡⵣⵏⵉⵏ ⴼ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ  ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵓⵙⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⵎⵏⴷⴰ ⵏⵏⵙ.

ⵎⴽ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵡⵉⴷ ⵜⵜⴰⵡⵣⵏⵉⵏ ⴼ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵉ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ  ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ  ⴰⵙⵏⵓⴱⴱⵛ ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ  ⴷ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⴳⵓⵔⵜ.


ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ :
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ; ⴰⵣⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ  ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵉ ⵜⵣⴳⴰⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵉⵏⴰⵡⵡⵔⵏ, ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵜⵏ  ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴹⴼⵕⵉⵏ ⵜⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵉⵏ.


ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ  ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉ ⵜⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵏ
ⴰⵔ ⵜⵣⵣⵔⴰⵢ  ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ  ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉ ⵜⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵏ  ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵣⵔⴰⵢ ⵉ ⵢⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴷ.


ⵎⴽ ⴷⴰ ⵏⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵣⴷⵉⴳ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵉⴱⵔⵔⴰⵏⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵉⵍⵉ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ, ⴷ ⵓⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ, ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵓⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴼ ⵎⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⴳⵔ ⵉⵔⵇⵇⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵡⵡⵓⵔⵏ.
ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜ
ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎⵜ ⵙ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⵡⵉⵍⴰⵏ, ⴰⴷⵔ ⵉ ⵖⵉⴷ.

ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ  ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴷⵜ  ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ 

ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ  

ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏ 2010 
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏ 2011 
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏ 2012 
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏ 2013 
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏ 2014 
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏ 2015 
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏ 2016 

ⵜⴰⵏⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ : 
ⵜⴰⵏⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ 2012
ⵜⴰⵏⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ 2013
ⵜⴰⵏⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ 2014
ⵜⴰⵏⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ 2015
ⵜⴰⵏⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ  ⵏ 2016