Breadcrumb

Office des Changes ⵙⵙⵏ ⴰⵜ ⴰⵖ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ 

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ OC : ⵜⴰⵎⵀⴰⵣⵜ ⵏ ⵉⵊⵊⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵍⵍⵉ ⵉⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵣⵣⴰⵖⵜ ⴷ ⵜⴱⵔⴰⴳⵎⴰⵜⵉⵜ  

ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⴳ 1944, ⵉⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵙ ⵙ ⴹⴹⴰⵀⵉⵔ ⵏ 22 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1958. ⵉⵅⴷⴷⵎ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵉⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ ⵙ ⵓⵙⵙⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⵉⵙ ⵏ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⵏ ⵉⵙⵙⵏⴼⴰⵍ.  

ⴰⵙⵜⵜⴼ ⴰⴷ ⵉⵥⵕⴰ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵣⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵉ ⵉⴽⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⵉⵜⵜⵓⴽⵔⴼⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴷⵖⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⵉⴱⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵍⴼ, ⵎⴰⵏⵉ ⵜⴻⵜⵜⵎⵡⵛⴰ ⵉⵛⵜ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵕⴰⵊⵉⵜⵏ ⴷ ⴰⵎⵢⵏ ⵃⵡⴰⵊⵏ ⵉⵎⵅⴰⴼⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ. 

ⵉⵙⵙⴳⵓⵙⴰ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ : ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉ ⵉⵙⵜⵜⴰⴼⵏ, ⵙⴳ ⵉⵙⵙⴳⵓⵙⴰ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ, ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ ⵉⴼⵔⵏ ⵉⵛⵜ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⵉⴱⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ, ⵡⴰⵎⵉ ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴻⴼ ⵜⴳⵔⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⵕⵕⴰⵏⵉ. ⴰⵙⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ ⵉⵡⵛⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏⵏ ⵎⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵄⵎⵎⴷⵏ (ⵉⴱⴰⵏⴽⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵏⵓ) ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⴳⵏ ⵙ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵜⵙⴽⵉⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴷⴰⴼⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴼⴰⵖ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵍⵙ ⴷ ⵓⵄⴰⵡⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵍⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵡⵉⵣⴰ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵉⵜ ⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴷ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⴷ ⵓⵙⴳⵏⴼⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ, ⴷ ⵓⵙⵅⵉⵏⵛⵜⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵙⴰⴷⴰⴼⵏ, ⵔⵏⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ.

1993 : ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ ⵉⵟⵟⴼ ⴳ ⵓⵏⵉⵅⴼ VIII ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ FMI 
ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵡⵡⴹ ⵖⴰⵔⵙ ⵙ ⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ, ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1993, ⴳ ⵓⵏⵉⵅⴼ VIII ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⴳⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵄⴰⵛⵉⵏ ⵉ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵏⵏ.
ⴰⵢⴰ ⵉⵜⵜⵏⵊⴱⴰⴷ ⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⵙⵎⴰⵍ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵔⵏⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵙⵙⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵙ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ, ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵏⵏ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⵙⴷⵖⵔ ⵏ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵕⵟⵟⴰⵍⵏ ⵖⵔ ⵉⵙⵓⴼⴰⵖ, ⴰⵙⵅⴷⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵎⵓⵙⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵉⵙⵙⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵏ, ⴰⵜⴳ, ⴰⴷⵡⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⵉ ⵣⵉ ⵜⴽⵙⵉ ⵜⴳⵍⴷⴰ, ⵉⵣⵔⵉ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⴰⵏⵉⵅⴼ VIII ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ FMI

1996 : ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ ⵉⵟⵟⴼ ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ 
ⴰⵙⴷⵖⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ ⴳ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1996, ⵉⵜⵜⵓⵃⵙⴰⴱ ⵙⴳ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⴷ ⵉⵜⵜⴰⵎⵏⵏ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵜ ⴷⴳ ⵜⵇⵓⵍⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⴷ ⵜⵏⵄⴰⵛⵉⵏ. ⵙ ⵓⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⴰⵖ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⴰⴷⴰⴼⵏ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⵎⴰⵛⵉ ⵖⵉⵔ ⵣⵎⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵎⵀⵔⵡⴰⴹⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵍⴼ ⵉⵚⴱⵃⴰⵏⵏ ⵡⴰⵀⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴷ ⴷⵍⵏ ⵓⵍⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ. 

2007 : ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵓⵔ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵜ 
ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007, ⴰⴽⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵍⵍⵉ ⵜⵜⵡⴰⴽⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ, ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵟⵟⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⵙⵎⴰⵍ, ⵉⵙⴷⵡⵙⵏ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵍⵍⵉ, ⵎⴰⵏⵉ ⵉ ⵢⵊⵊⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⵃⴹⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⵉⵎⵙⴱⴹⴰⵏ ⵎⴰⵎⴽ ⵉ ⵖⴰ ⵜⵙⵙⴷⵡⵙ ⵙⴳ ⵜⵓⵃⵉⵣⵣⵡⵔⴰ ⵏⵏⵙ.   
ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴽⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⴷⴳ 2007, ⵜⵜⴱⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵊⵊⴰ ⵜⵏ ⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ.  
ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵍⴼ ⵉⵊⵊⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵏⵏ, ⵉ ⵖⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵊⴰⵔ ⵙⴳ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵙⴳⵓⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰⵡⵉⵏ, ⵔⵏⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵙⵉⵟⵟⴰⵏⵏ ⵏⵏⵏⵙ ⵉⵅⵚⵚ ⴰⴷ ⵅⴰⴼⵙⵏ ⵉⴽⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⵉⵟⵟⴰⵏ ⴷ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉ, ⴰⴷ ⵙⵇⴰⴷⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵙⴳ 30 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⴽⵏ ⵜⵉⵏⵄⴰⵛⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ. 
ⴰⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴽⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵉⵟⵟⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵜⵎⵏⵢⴰⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉ ⵢⴳⴳⵓⵔⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵎⵙⵓⴼⴰⵖ. ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⴽ ⵉⴽⵙⵙⵉ 50 % ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴷⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵜⵎⵏⵢⴰⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⴼⴽⵏⵜ ⴷ ⴰⵔⵟⵟⴰⵍ ⵉ ⵉⵙⵉⵟⵟⴰⵏⵏ ⴰⴷ, ⵎⴳⴰⵍ ⵉ 20% ⵎⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵜⴳⴳⵏ ⵇⴱⵍ ⴷ ⵓⴳⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵜⵎⵏⵢⴰⵜ. 


2010 : ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⵙⵙⴷⵡⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⵙ ⴰⴳ ⵉⴱⵏⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵡⵇⵇⵔ, ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ 
ⴷⴳ 2010, ⴰⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⴰⴽⴽⴰⵜⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵍⵍⵉ ⵏ ⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵙⵙⴷⵡⴰⵙⵏ, ⵔⵏⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵉ ⵜ ⵢⴳⴳⵉⵏ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ, ⴷⴳ ⵉⵙⵙⴳⵓⵙⴰ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ. 
ⴰⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵣⵎⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵊⵊⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵎⵖⵔⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴷⵉ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⴷ ⵙⵇⵙⵃⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ, ⵄⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵙⵏⴳⵔⵡⵏ ⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉ ⵉⵜⵜⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴰⵍⵏ ⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴷⴰⵏ, ⴰⵢⴰ ⵉⵜⵜⴽⴽ ⵅⴼ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴼⴰⵖ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⴰⵖ ⴷ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⴷⴳ ⵉⵙⵉⵟⵟⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵇⴰⴷ, ⴰⵎⴽ ⵇⴰⴷⴷⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⴰⵖ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏⵏ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵎⵖⵔⵏ ⴰⴳⵍⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵢⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴷⵉ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ. 
ⴰⴽⴽⴰⵜⵏ ⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴷⴳ 2010, ⵜⵜⴽⵊⵊⴰⵏ, ⵄⴰⵡⴷ, ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏ ⵙ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵜⵜⵎⵏⵢⴰⵜ ⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⴱⴰⵏⴽⵓⵜⵏ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⵔⵏ ⵎⵣⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⵏⴰ ⵃⵡⴰⵊⵏ, ⵎⴰ ⴰⵢⴰ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ, ⴰⴳⵏⴼⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵉⵖ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵔⵓⵏⵉⵜ  


2011 : ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵙⵔⵓⵙⴰ ⵉⴷⴷⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ
 ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵏⵡⴰⵎⴱⵉⵔ ⵙⴳ 2011, ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴼⵙⵔ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵙⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⵏⴼⴰⵍⵏ 
ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵙⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵊⵊⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵎⵢⴰⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴷⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉ ⵣⵉ ⵉⵅⴷⴷⵎⵏ, ⵓⵎⵉ ⵉⵣⵣⴰⵔ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵣⵣⵔⴰⵢⵏ, ⵉⵎⵓⵜⴰ, ⵉⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵖⵔ ⵉⵏⴳⴰⵔⵜⵏ ⵎⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵜⵓⵄⵎⴷⵏ. 
ⴰⵢⴰ, ⵉⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⴷⵓ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵅⴼⴰⵡⵏ ⵎⵉⵏ ⵖⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵣⴳⵏⴰⵏ ⵎⵙⴱⴹⴰⵏ : ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴳⴰⵔ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⵙⵎⴰⵍ, ⵜⵓⵙⵙⴽⴰ ⵜⴱⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵔⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⵊⵊⴰ ⴰⵏⵅⴷⴰⵎ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵍⴼⵙⴰⵙⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ.     
ⵉ ⵍⵅⵜⵓ ? ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵉⵜⵜⵙⵉⵖⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵖⵔ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⴷ ⵓⵀⵙⵡⵏ ⵄⴰⵡⴷ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⴰⵏ 
ⵉⵊⵊⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏⵉⵛⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵏ. ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴷⵓ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⴰⵍ ⴷ ⵉⴱⵓⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵙⵔⵓⵙⴰ ⵉ ⵢⵜⵜⵕⴰⵃⵏ ⴳⴳⵓⵔⵏ ⵜⵜⵏⵇⵉⵙⵏ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵛⵡⴰⵢⵜ. ⵎⴰⵍⴰ ⵏⴽⴽⵔ ⴰⴷ ⵏⵥⵕ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵉⵍⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴷⵓ ⵜⴰⵙⵙⵓⵔⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, ⵉⵜⵜⴰⴽⴽⵯⴰⴹ ⵖⵉⵔ ⵖⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ 3.97% ⵙⴳ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴳⵔⴰⴳⴳⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵉⵙⵙⵏⴼⴰⵍ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⵉ ⵙ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ. 
ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⵙⵜⵓⵏⴳⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵏ, ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵜⵜⵎⵍⴰⴷⴰⴼ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⵇⵇⴰ ⵉⴽⵛⵎ ⴷⴳ ⵉⵊⵊⵏ ⵉⴳⵔ ⴷ ⴰⵣⴳⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵙⵜⵓⵏⴳⴰ ⴷ ⵉⴽⴰⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵊⵊⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴷ ⴰⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵉⴽⵙⵉ ⴰⴽⵉⴷⵙ ⵉⵊⵊⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⴼⴷⵔⵉⵙⵏ. 
ⴰⵥⵕ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ, ⴷ ⵡⴰⵥⵕ ⵏ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵙⴷⵡⵍⵏ ⵙ ⵓⵍⴰⵍⵍⴰⵖ ⵉⵎⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴳⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵏⴼⴰⴽ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵙⵙⵓⵔⴳⵜ, ⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⵉⵛ ⵉⵊⵊⵏ ⵓⵊⵎⵉⵍ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵛⵔⵉⴽⵏ.