Breadcrumb

Office des Changes ⵙⵙⵏ ⴰⵜ ⴰⵖ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ

ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ.ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⵔⵉⵎⵜ,ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴹⴼⵓⵔ ⵜⵜ ⵜⵙⴽⵔ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⴰⵏⵜ . 

ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵙⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵙⴳⵉⴷⴷⵉ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ. ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⴻⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵅⴼ :

ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ 

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ,ⴰⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ  ⵓⵙⵍⴳⴰⵎⵓ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ,ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ . 

ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵕ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ 

ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵙⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵉⵜ  ⵏⵖⴷ ⵙⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ,ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵜⴰⵣⵏⵏ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵏⵓⴽ,ⵏⵖⴷ ⴷ ⵓⵍⴳⴳⵓⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⵏⵏ ⵉ ⵜⵏⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ . 


ⵉⵖⵉ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ ⵉ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ . 

ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ 
ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ  ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵉⵖ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷⵏⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵃⵢⵢⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ . 

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴼⵔⴰⴳ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏⵏⵏⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵡⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⵢⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⴱⴷⴷⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ .

ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵜ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴰⵎⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴰⵏⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵜ.ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⵙⵙⵔⵏⵉⴼⵔⵔⵓⵜⵏ,ⴰⵎⵙⴳⵉⴷⴷⵉ ⴰⵙⴱⴱⴰⴱⴰⵏⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵜⵉⵙⴱⴱⴰⴱⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ .


ⴰⵔ ⴷⵉⵖ ⵜⴼⵙⵙⵔ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⵡⵙ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ. 

ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵜⴰⵙⵏⵎⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵏ  ⵏⴱⴱⴹⵏ ⴳⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵖⵓⵍⵉⵏ : ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ,ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⵍⴳⵏ 19-06 ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⵓⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵉⵍⵉⵏ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ .

ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵡⵇⵇⴰⵕ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ . 

ⴰⴷ ⵢⴰⵖ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵊⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⵣⵜ, ⴷ ⴰⵎⵙⵙⵀⵡⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵅⴷⴰⵎⵏ ⵎⴰⵎⴽ ⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴱⴳⵉ, ⴷ ⵎⵕⵕⴰ ⴰⵢⵏⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵇⵇⵏⵏ, ⴰⴽⵉⴷⵙⵏ ⴰⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ, ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⵜ

ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ 43-05 ⵉ ⵢⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵓⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⵎⵍⴻⵍ ⵏ ⵉⵕⴰⵙⵎⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵜⵜⴽⴽⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⵣⵔⴼ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵙⵏ. 
ⴰⴱⴹⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⴳ ⵎⴰⵢⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⵏ ⵉⵙⵙⵏⴼⴰⵍ ⴳ ⵚⵚⴰⵍⵃ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵜⵏ ⵎⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵄⵎⴷ, ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⴷⵔⵉⵏ, ⴰⵜⴳ. 


ⵜⵡⴰⴳⴳⵉⵜ ⵏⵖ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⵏⴼⴽⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⴹⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ 
ⴰⵙⵎⵙⵙⴽⵍ ⵏ ⵜⵏⴼⴽⴰⵜⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⴱⵟⵟⵓⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵡⴽⴽⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ  ⵓⵙⵎⴽⵍ  ⵉⵎⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⴹⴰⵏ.